การประยุกต์ใช้ประกอบสื่อประสม

การประยุกต์ใช้ประกอบสื่อประสม

3204-2103   การประยุกต์ใช้ประกอบสื่อประสม   (2-2-3)
(Multimedia Package)


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

        1. เข้าใจการประยุกค์ใช้โปรแกรมสื่อประสม

        2. มีทักษะ สร้างสื่อประสม นำเสนอ และเผยแพร่

        3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


สมรรถนะรายวิชา

        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อประสม

        2. พัฒนางานสื่อประสมตามข้อกำหนด


คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง แก้ไขสื่อประเภทภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และจัดทำโครงร่างเรื่องราว (Story Board) การสร้าง พัฒนา และประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสื่อประสม กรณีศึกษา


    เอกสารประกอบการเรียน
            หนังสือประกอบการเรียน วิชาธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

    สื่อประกอบการเรียนรู้
             หน่วยที่ 1  รู้จักโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ (Click)
             หน่วยที่ 2  เริ่มต้นการตัดต่อด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio (Click)
             หน่วยที่ 3  การทำงาน Effect ด้วย Transition และ Filter ให้กับวิดีโอ (Click)    
             หน่วยที่ 4  การซ้อนวิดีโอแบบ Tuner (Overlay) (Click)
             หน่วยที่ 5  การใส่ข้อความให้กับงานวิดีโอ (Title) (Click)
             หน่วยที่ 6  การใส่เสียงประกอบให้กับงานวิดีโอ (Audio) (Click)
             หน่วยที่ 7  การนำผลงานออกไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ (Share) (Click)


    การวัดผลและประเมินผล
    • งานที่มอบหมาย             40    คะแนน
    • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี      20    คะแนน
    • คุณธรรม-จริยธรรม        20    คะแนน
    • ปลายภาค                   20    คะแนน


Comments