หน้าแรกแจ้งข่าวสารการเรียน

 • [1 ธันวาคม 2563]  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
 • [26 ตุลาคม 2563]  สอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2563
 • [22 ตุลาคม 2563]  กิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     • โครงการประกวดแฟชั่นสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้

 • [15 ตุลาคม 2563]  กิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     • โครงการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ สวดมนต์
 • [1 กรกฎาคม 2563]  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
 • [12 พฤษภาคม 2563] ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียนใหม่                                               ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
 • [10 กุมภาพันธ์ 2563]  10-14 กุมภาพันธ์ สอบปลายภาค                                                       ประจำปี 2562    ภาคเรียนที่ 2 
 • [17 มกราคม 2563]  กีฬาสี ประจำปี 2562

ข้อมูลหลักสูตร 

            ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
              สาขาวิชาการบัญชี
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
       ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
         
  สาขาวิชาการบัญชี

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
              คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

            ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล       - สาขาวิชาไฟฟ้า  คำสั่งเพิ่มสาขา         

            ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
                สาขาวิชาการบัญชี              - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล


Comments