หน้าแรกแจ้งข่าวสารการเรียน

 • [16 ตุลาคม 2561]  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 
 • [12 ตุลาคม 2561] ลงทะเบียนเรียน 2/2561
 • เข้าชั้นเรียน ClassStart 
                วิชา ธรรมมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร > ได้ที่นี่ <
                วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น > ได้ที่นี่ <
                วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  > ได้ที่นี่ <
                วิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด > ได้ที่นี่ <
                วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  > ได้ที่นี่ <
                วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  > ได้ที่นี่ <
                วิชา การประยุกต์ใช้ประกอบสื่อประสม > ได้ที่นี่ <

ข้อมูลหลักสูตร 


Comments