การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

2201-2106              การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ                  (2-2-3)

จุดประสงค์รายวิชา
 1. มีความเข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้ในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการและประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า
 2. มีทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้า
 3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้า
 2. จัดทำบัญชีภาษาอังกฤษสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คำอธิบายของรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเป็นภาษาอังกฤษตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของกิจการประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้าในสมุดรายงานทั่วไปผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ ปรับปรุงรายการปิดบัญชี จัดทำงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • งานที่มอบหมาย           20    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     40    คะแนน
  • ทดสอบปลายภาค         20    คะแนน
  • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนนComments