ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
ปวช.การบัญชีโรงเรียนบริหารธุรกิจ กาญจนบุรี
ปวส.การบัญชีวิทยาลัยการอาชีพ กาญจนบุรี
ปริญญาตรีการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ป.บัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Comments