ความถนัดในวิชาชีพ

ความถนัดในวิชาชีพ

  • เป็นสมาชิกวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
  • เป็นผู้ทำบัญชี ตามที่สมาชืกวิชาชีพบัญชีกำหนด
  • เป็นผู้ทำบัญชีอิสระ
  • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญี Easy Account
  • การใช้การเรียนการสอน Google Classroom
  • การสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Google Sites
Comments