การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง

1.  เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมต่าง ๆ ดังนี้
วัน-เดือน-ปีชื่อโครงการ สถานที่
14-16 มีนาคม 2561เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
3-4 พฤษภาคม 2561โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มความเข้ามแข็งให้กับวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัดฯณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ถรุงเทพมหานคร  

2. เข้ารับการอบรมสัมมนาด้านวิชาชีพ ดังนี้
วัน-เดือน-ปีชื่อโครงการหน่วยงานที่จัดอบรม/สถานที่
25 พฤศจิกายน 2560
ภาคปฏิบัติ ทำได้ ทำเป็น การจัดทำงบกระแสเงินสด
ตามมาตราฐาน TFRS for SMEs
บริษัท คอนเซพท์การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
ณ โรงแรมคิงปาร์คอเวนิว กรุงเทพมหานคร
26 พฤศจิกายน 2560อ่าน รู้ วิเคราะห์ การจัดทำงบการเงินให้เข้าใจ
บริษัท คอนเซพท์การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
ณ โรงแรมคิงปาร์คอเวนิว กรุงเทพมหานคร  

3. ค้นหาความรู้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนี้
วัน-เดือน-ปีชื่อ YouTube ประกอบวิชา

  


Comments