การบัญชีชั้นสูง 2

3201-2006              การบัญชั้นสูง 2                 (2-2-3)

จุดประสงค์รายวิชา
 1. เข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีตัวแทน สำนักงานใหญ่และสาขา การปริวรรตเงินตรา การรวมธุรกิจบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการจัดทำงบการเงินรวม
 2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตัวแทน สำนักงานใหญ่และสาขา การปริวรรตเงินตรา การรวมธุรกิจ เงินลงทุนในบริษัทย่อย จัดทำงบการเงินรวม ตามมาตรฐานการบัญชี
 3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีตัวแทน สำนักงานใหญ่และสาขา การรวมธุรกิจเงินลงทุนในบริษัทย่อย และงบการเงินรวม
 2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการบัญชีตัวแทน สำนักงานใหญ่และสาขา การรวมธุรกิจเงินลงทุนในบริษัทย่อย และงบการเงินรวม        ตามมาตรฐานการบัญชี
คำอธิบายของรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีตัวแทน สำนักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ การปริวรรตเงินตรา การรวมธุรกิจ การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ และการจัดทำงบการเงินรวม

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ของสำนักพิมเอมพันธ์

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • งานที่มอบหมาย           20    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     40    คะแนน
  • ทดสอบปลายภาค         20    คะแนน
  • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนน

Comments