การบัญชีเบื้องต้น 2

การบัญชีเบื้องต้น 2

2200-1003     การบัญชีเบื้องต้น2         (1-2-3) 

จุดประสงค์รายวิชา
 1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า
 2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า
 3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีเจตคติ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า
 2. ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คำอธิบายของรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่จดทะเบียน
และไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง
และปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการชนิด 8 ช่อง งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี
และสรุปวงจรบัญชี

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • งานที่มอบหมาย           20    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     40    คะแนน
  • ทดสอบปลายภาค         20    คะแนน
  • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนนหน้าเว็บย่อย (1): การบัญชีชั้นสูง 2
Comments