การบัญชีภาษีอากร

2201-2003              การบัญชีภาษีอากร                (2-2-3)

จุดประสงค์รายวิชา
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานทางการภาษีอากร สร้างความเป็นธรรมระหว่างหน่วยภาษีไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างหน่วยภาษี
 2. มีทักษะปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามหลักการบัญชีที่กำหนดโดยทั่วไปและที่กฎหมายกำหนด
 3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความระเบียบเรียบร้อย ละเอียดรอบคอบ ความอดทน ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน มีเจตคติต่อวิชาชีพบัญชี และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
สมรรถนะรายวิชา
 1. ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการบริษัทจำกัดและบริษัทจำกัด(มหาชน) ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คำอธิบายของรายวิชา
        ศึกษาถึงวิธีการ และหลักการบัญชีที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาเงินได้ รายจ่ายในการคำนวณเงินได้สุทธิ การคิดค่าเสื่อมราคาในการคำนวณ กำไรขาดทุนเพื่อเสียภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบันทึกสินทรัพย์และหนี้สิน ปัญหาและวิธีการปฏิบัติรวมทั้งกรณีศึกษา 

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด ของสำนักพิมเอมพันธ์

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • งานที่มอบหมาย           20    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     40    คะแนน
  • ทดสอบปลายภาค         20    คะแนน
  • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนน

Comments