ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
ปวช.ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ปริญญาตรีวศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสยาม
Comments