งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

2101-2109      งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์       (2-3-3)
(Electronic Fuel Injection Systems)

จุดประสงค์รายวิชา
        1. เข้าใจหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
        2. ตรวจสภาพบํารุงรักษาระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
        3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย และรักษาสภาพแวดลอม
   
สมรรถนะรายวิชา
        1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
        2. ตรวจสอบขอขัดของและบํารุงรักษาเครื่องยนตของระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีนและดีเซล
        3. วิเคราะหขอขัดของของระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีนและดีเซลตามหลักการ
        4. ปรับแตงเครื่องยนตระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีนและดีเซลตามคูมือ
คำอธิบายของรายวิชา
        
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องยนตแกสโซลีน และดีเซลการตรวจสภาพและบํารุงรักษาระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส 

เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

บทเรียน
     หน่วยที่ 1  หลักการพื้นฐานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
    • งานที่มอบหมาย            40    คะแนน
    • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     20    คะแนน     
    • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนน
    • สอบสรุปผลการเรียน      20    คะแนนComments