ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
ปวช.ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ปวส.ช่างยนต์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ สงขลา
ปริญญาตรีคอบ.วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ สงขลา
ปริญญาโท- -
Comments