กลศาสตร์ของไหล

กลศาสตร์ของไหล

3100-0102    กลศาสตร์ของไหล   (3-0-3) 
   (Computer and information for Career)
จุดประสงค์รายวิชา
    1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์และหลักการของพลังงานของไหล 
    2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ  
    3. มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรู้และใช้เหตุผลของกลศาสตร์ในการแกัปัญหาเกี่ยวกับของไหล มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน 

สมรรถนะรายวิชา
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร์และหลักการของพลังงานของไหล 
    2. คํานวณแรง งาน พลังงานในการไหลของของไหล 
    3. ประยุกต์ใช้หลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
คำอธิบายของรายวิชา
       
ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาคุณสมบัติของของไหลความหนืดการสมดุลของของไหลที่อยู่นิ่งการหาแรงกระทํา กับวัตถุที่จมแรงพยุงและแรงลอยตัวสมการโมเมนตัมและพลังงานสมการการไหลต่อเนื่องสมการการไหล สม่ําเสมอการไหลในท่อการไหลในท่อโค้งการวัดอัตราการไหล

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
    • งานที่มอบหมาย           20    คะแนน
    • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     30    คะแนน
    • ทดสอบความรู้-ปฏิบัติ     30    คะแนน
    • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนนComments