เครื่องยนต์สันดาปภายใน

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

3101-2003    เครื่องยนต์สันดาปภายใน        (3-0-3) 
(Internal Combustion Engine)
จุดประสงค์รายวิชา
    1. เข้าใจหลักการทํางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 
    2. สามารถคํานวณอัตราส่วนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพของความร้อน    
    3. เข้าใจหลักการและวิธีแก้ไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต์  
    4. มีกิจนิสัยที่ดีในการสืบเสาะหาความรู้ในการทํางานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

สมรรถนะรายวิชา
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องยนต๊แก๊สโซลีนและดีเซล  
    2. คํานวณหาอัตราส่วนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพของความร้อน 
    3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีแก้ไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต์ 
    4. แสดงความรู้เกี่ยวกับการการสบหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนตสันดาปภายใน
คำอธิบายของรายวิชา
       ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาหลักการเบื้องต้นของเทอรโมไดนามิกส์และการประยุกต์ใช้งานของเครื่องยนต์ สันดาปภายใน วัฎจักรการทํางานของเครื่องยนต์การผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประสิทธิภาพความร้อนการฉดเชื้อเพลิงการสันดาป โครงสร้างลักษณะการออกแบบห้องสันดาปการเกิดมลภาวะ จากยานยนต์การแก้ไขการน๊อกของเครื่องยนต์และการทํางานของเครื่องยนต์โรตารี

เอกสารประกอบการเรียน
        1. หนังสือประกอบการเรียน วิชาเครื่องยนต์สันดาปภายใน (อ.ขนบ  เพชรซ้อน)
        2. หนังสือประกอบการเรียน วิชาเครื่องยนต์สันดาปภายใน (สุเทพ ญาณวัฒน์)

สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

การวัดผลและประเมินผล
    • งานที่มอบหมาย            40    คะแนน
    • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     20    คะแนน
    • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนน
    • ทดสอบสรุปผลการเรียน   20    คะแนนComments