งานเครื่องยนต์เล็ก

งานเครื่องยนต์เล็ก

2101-2101              วิชางานเครื่องยนต์เล็ก            (1-3-2)

จุดประสงค์รายวิชา 

 1. เพื่อให้มีความเข้าใจส่วนประกอบ หน้าที่การทำงาน การใช้เครื่องมือถอดประกอบ และตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็ก
 2. เพื่อให้มีความสามารถในการถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ให้การบริการและบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  สะอาด  ประณีต  ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม 

คำอธิบายรายวิชา 

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด โครงสร้างและการทำงานการถอดประกอบชิ้นส่วน การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลและการบำรุงรักษาตรวจสอบชิ้นส่วนและบริการระบบต่างๆ

 สมรรถนะของรายวิชา

             ให้มีความเข้าใจหลักความปลอดภัย การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด หลักการเบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อให้มีความสามารถใช้เครื่องมือช่างยนต์ถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลได้ถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต และปลอดภัย

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก

  ข้อมูลประกอบการเรียนรู้
 • หน่วยที่ 1 (Click)
 • หน่วยที่ 2 (Click)
 • หน่วยที่ 3 (Click)
 • หน่วยที่ 4 (Click)
 • หน่วยที่ 5 (Click)
 • หน่วยที่ 6 (Click)
 • หน่วยที่ 7 (Click)
 • หน่วยที่ 8 (Click)
 • หน่วยที่ 9 (Click)
 • หน่วยที่ 10 (Click)

  สื่อประกอบการเรียนรู้
 •  หลักการทำงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ (click)
 •  หลักการทำงานเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ (Click)
 •  การถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (Click)
 •  การถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กดีเซล (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • งานที่มอบหมาย           40    คะแนน
  • ทดสอบ                       20    คะแนน
  • คุณธรรม-จริยธรรม        20    คะแนน
  • สอบปลายภาค             20    คะแนนComments