ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
ป.6ปฐมศึกษา  โรงเรียนวัดวงเดือน 
ม.3 มัธยมศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ปวช.ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ปวส.เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ปริญญาตรีคอบ. วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
ป.บัณฑิตประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
Comments