งานจักรยานยนต์

2101-2102    วิชางานจักรยานยนต์    (1-6-3)
จุดประสงค์รายวิชา 
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ระบบต่างๆ และตรวจสภาพชิ้นส่วน 
    2. เพื่อให้สามารถบำรุงรักษา บริการระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ 
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ซื่อสัตย์ และปลอดภัย 

สมรรถนะของรายวิชา 
    1. หลักการทำงาน การตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
    2. บำรุงรักษารถจักรยานยนต์ระบบต่างๆ 
    3. ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ยนต์ระบบต่างๆ 
    4. ถอดประกอบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ระบบต่างๆ 
    5. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ในรถจักรยานยนต์ 
    6. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ในรถจักรยานยนต์

คำอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบต่างๆ การใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน ความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ

เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชางานจักรยานยนต์

ข้อมูลประกอบการเรียนรู้
 • หน่วยที่ 1 (click)
 • หน่วยที่ 2 (click)
 • หน่วยที่ 3 (click)
 • หน่วยที่ 4 (click)
 • หน่วยที่ 5 (click)
 • หน่วยที่ 6 (click)
 • หน่วยที่ 7 (click)
 • หน่วยที่ 8 (click)
 • หน่วยที่ 9 (click)
 • หน่วยที่ 10 (click)
 • หน่วยที่ 11 (click)

สื่อประกอบการเรียนรู้
 •  หลักการทำงานเครื่องยนต์ 2 จังหวะ (Click)
 •  หลักการทำงานเครื่องยนต์ 4 จังหวะ (Click)


การวัดผลและประเมินผล
 • งานที่มอบหมาย           40    คะแนน
 • ทดสอบ                       20    คะแนน
 • คุณธรรม-จริยธรรม        20    คะแนน
 • สอบปลายภาค             20    คะแนน
 

Comments