กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2


2002-0004        กิจกรรมองค์การวิชาชีพ         (0-2-0)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
    1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
    2. วางแผน ลงมือปฎิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทำงานในการร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
    3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ควาคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา
    1. ปฎิบัติตนตามระเบียนข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
    2. วางแผนปฎิบัติกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
    3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้นำผู้ตามในการร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
    4. ประเมินผลและปรับปรุงการทำกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา
        ปฎิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้นำ ผู้ตามตามระบบประชาธิปไตยในกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฎิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล
  • กิจกรรมองค์การวิชาชีพ           ผ่าน 60 %
  • กิจกรรมเข้าแถว                      ผ่าน 60 %
  • กิจกรรมกลาง                         ผ่าน 60 %
Comments