การขับรถยนต์

การขับรถยนต์

2101-2105        วิชาการขับรถยนต์        (1-3-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจโครงสร้าง หลักการทำงานของระบบต่างๆ การใช้และบำรุงรักษารถยนต์

2. สามารถบำรุงรักษารถยนต์ตามหลักการและกระบวนการและขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎจราจร

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการขับรถยนต์ โดยคำนึงถึงวินัยจราจร ความปลอดภัย ประหยัดและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงานของระบบต่างๆ ของรถยนต์ การใช้ บำรุงรักษาและขับรถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกกฎจราจร

2. เตรียมรถยนต์ก่อนใช้งานตามหลักการและกระบวนการ

3. ขับรถยนต์ตามหลักการและกระบวนการด้วยความปลอดภัยและถูกกฎจราจร

4. บำรุงรักษารถยนต์หลังใช้งานตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการขับรถยนต์ กฎจราจร เครื่องยนต์ ระบบต่างๆ ของรถยนต์การบำรุงรักษารถยนต์ การเตรียมและการติดเครื่องยนต์ การขับเคลื่อน การชะลอความเร็ว การหยุดรถยนต์และการขับเคลื่อนรถยนต์ในสภาวะต่างๆ ตามกฎจราจร

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาการชับรถยนต์


  สื่อประกอบการเรียนรู้
 •   การตรวจเช็ครถเบื้องต้น (Click)
 •   การเดินหน้าและถอยหลัง (Click)
 •   การเปลี่ยนเกียร์รถยนต์ (Click)
 •   การขับรถขึ้นทางลาดชัน (Click)
 •   การจอดรถยนต์ (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • งานที่มอบหมาย           40    คะแนน
  • ทดสอบ                       20    คะแนน
  • คุณธรรม-จริยธรรม        20    คะแนน
  • สอบปลายภาค              20    คะแนนComments