การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง

1.  เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมต่าง ๆ ดังนี้
วัน-เดือน-ปีชื่อโครงการ สถานที่
4-5 ต.ค. 61โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ e-portfolioวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  

2. ค้นคว้าความรู้จากเว็บไซด์ให้ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้
วัน-เดือน-ปีชื่อเว็บไซด์ ประกอบวิชา


3. ค้นหาความรู้จาก YouTube ต่าง ๆ ดังนี้
วัน-เดือน-ปีชื่อ YouTube ประกอบวิชา
5 ต.ค. 61การฟื้นฟูแบตเตอรี่ไฟฟ้ารถยนต์
  


Comments