งานเครื่องล่างรถยนต์

งานเครื่องล่างรถยนต์

2101-2004        งานเครื่องล่างรถยนต์        (2-3-3)


จุดประสงค์รายวิชา                                                                                                

    1. เข้าใจหลักการทำงาน ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเคี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลงล้อ ยางและการตั้งศูนย์ล้อ

    2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพบริการระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลงล้อ ยางและการตั้งศูนย์ล้อ

    3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม


สมรรถนะรายวิชา                                                                                                  

    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและถอดประกอบระบบเครื่องล่างรถยนต์

    2. ตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ

    3. ถอดประกอบชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ

    4. ซ่อมและบำรุงรักษาชิ้นส่วนของระบบเครื่องล่างรถยนต์ตามคู่มือ

    5. การตรวจสอบและตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ตามคู่มือ

    6. บริการล้อและยางรถยนต์ตามคู่มือ


คำอธิบายรายวิชา                                                                                                 

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานการถอดประกอบตรวจสภาพระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลงล้อ การบริการล้อ ยางและการตั้งศูนย์ล้อ        


เอกสารประกอบการเรียน

     หนังสือประกอบการเรียน วิชางานเครื่องล่างรถยนต์

ข้อมูลประกอบการเรียนรู้
 • น่วยที่ 1
 • หน่วยที่ 2
 • หน่วยที่ 3
 • หน่วยที่ 4
 • หน่วยที่ 5
 • หน่วยที่ 6 
สื่อประกอบการเรียนรู้
 • การถอดประกอบรถยนต์ (Click)
 • การถอดประกอบแหนบรถยนต์ (Click)
 • การถอดประกอบปีกนกคู่ (Click)
 • การถอดชุดบังคับเลี้ยว (Click)
 • ระบบดรัมเบรก (Click)
 • ล้อและยาง (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • งานที่มอบหมาย            40    คะแนน
  • ทดสอบ                        20    คะแนน
  • คุณธรรม-จริยธรรม         20    คะแนน
  • สอบปลายภาค              20    คะแนนComments