ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
ม.6มัธยมปรายโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
ปก.ศ.สูงประกาศนรยบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม
ปริญญาตรีวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาลัยพลศึกษามหาสารคามตามโครงการสมทบมหาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโทคม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (กำลังศึกษาอยู่)
Comments