กฎหมายแรงงาน

.3128-1004              กฏหมายแรงงาน                 (1-2-2)
(Database Management System)
จุดประสงค์รายวิชา
1  ลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
2  แบบของสัญญาจ้างแรงงาน
3  สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
4  ความระงับแห่งสัญญาจ้างแรงงาน  
สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล
  2. จัดทำระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระบบงาน
  3. เขียนคำสั่งและทดสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูล
คำอธิบายของรายวิชา
        
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System-DBMS) ประเภทของ DBMS ระบบการจัดการ Relational Database Management System (RDBMS) ประเภทของ Keys Integrity Rules ความหมายของ Entity-Relationship(E-R) Model & Diagram การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Design) การทำ Normalization ประเภทของภาษาฐานข้อมูล (Types of Database Languages) ภาษา Structured Query Language (SQL), Sub Query, Joins, Views และ Stored Procedures

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาระบบฐานข้อมูล

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 

วิดีโอ YouTube

     หน่วยที่ 2 

วิดีโอ YouTube


     หน่วยที่ 3 

วิดีโอ YouTube

     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • งานที่มอบหมาย           20    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     30    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ปฏิบัติ     30    คะแนน
  • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนน
Comments