ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
 ม.3มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิสุทธรังษี 
ปวช.ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ปวส.ไฟฟ้าติดตั้งวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า3ปีมหาลัยเอเชียอาคเนย์
ปริญญาโท
 
Comments