• งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  • ดิจิตอลเบื้องต้น
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
  • การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
  • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
Comments