รายวิชาที่สอน

  • งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

  • ดิจิตอลเบื้องต้น

  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

  • การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

  • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ