งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

2100-1006  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  (2-2-2)
(Electrical and Electronics)
จุดประสงค์รายวิชา
 1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ เกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า
 2. เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 3. เพื่อให้สามารถประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมาะสม
 4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ มีลำดับขั้นตอนในการทำงาน อย่างถูกต้องและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
 1. เข้าใจหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การรักษาความปลอดภัย
 2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้า
 3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายของรายวิชา
        
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าอิ-เล็กทรอนิกส์  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฏของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดที่ปรับค่าได้ สวิตซ์ทำงานด้วยแสง

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

  แผนการสอน
 •   DOWNLOAD

  ใบงาน
  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • ใบงาน                       40    คะแนน
  • ทดสอบรายหน่วย           20    คะแนน
  • จิตพิสัย                     20    คะแนน
  • สอบปลายภาค              20    คะแนนComments