งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2-2-2)

(Electrical and Electronics)

จุดประสงค์รายวิชา

 1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ เกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

 2. เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 3. เพื่อให้สามารถประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมาะสม

 4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ มีลำดับขั้นตอนในการทำงาน อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

 1. เข้าใจหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การรักษาความปลอดภัย

 2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้า

 3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

 4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายของรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าอิ-เล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฏของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดที่ปรับค่าได้ สวิตซ์ทำงานด้วยแสง

เอกสารประกอบการเรียน

หนังสือประกอบการเรียน วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

แผนการสอน

 • DOWNLOAD

ใบงาน

- ใบงานที่ 1

- ใบงานที่ 2

- ใบงานที่ 3

สื่อประกอบการเรียนรู้

หน่วยที่ 1 (Click)

หน่วยที่ 2 (Click)

หน่วยที่ 3 (Click)

หน่วยที่ 4 (Click)

หน่วยที่ 5 (Click)

การวัดผลและประเมินผล

  • ใบงาน 40 คะแนน

  • ทดสอบรายหน่วย 20 คะแนน

  • จิตพิสัย 20 คะแนน

  • สอบปลายภาค 20 คะแนน