ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ปริญญาตรีค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตเทเวศร์)
Comments