งานในหน้าที่พิเศษ

  • หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง

  • หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  • หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี