อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

2001-2001    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร   (2-2-2) 
   (Electronics and circuits)
จุดประสงค์รายวิชา
 1. เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 2. มีทักษะในการประกอบ วัด ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 3. มีกิจนิสัยในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 2. วัดและทดสอบคุณลักษณะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายของรายวิชา
        
ศึกษาและปฏิบัติกเี่ยวกับ โครงสรา้งอะตอม สารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็นและรอยต่อพีเอ็น โครงสร้างสัญลักษณ์ คุณลักษณะทางไฟฟ้าและการให้ไบแอสไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟตและอุปกรณ์ไทริสเตอร์ การทำงานของวงจรคอมมอนแบบต่างๆ ของทรานซิสเตอร์และเฟต วงจรขยายคลาส A, B, AB, C และ D การคัปปลิง วงจรขยายแบบคาสเคด ดาร์ลิงตัน วงจรคอมพลีเมนตารี การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรขยายสัญญาณเพาเวอร์ซัพพลาย วงจรออสซิลเลเตอร์ และวงจรอื่นๆ การอ่านคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การแปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟ้า

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • ใบงาน                       40    คะแนน
  • ทดสอบรายหน่วย           20    คะแนน
  • จิตพิสัย                     20    คะแนน
  • สอบปลายภาค              20    คะแนนComments