อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

2001-2001 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (2-2-2)

(Electronics and circuits)

จุดประสงค์รายวิชา

 1. เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 2. มีทักษะในการประกอบ วัด ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 3. มีกิจนิสัยในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 2. วัดและทดสอบคุณลักษณะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายของรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติกเี่ยวกับ โครงสรา้งอะตอม สารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็นและรอยต่อพีเอ็น โครงสร้างสัญลักษณ์ คุณลักษณะทางไฟฟ้าและการให้ไบแอสไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟตและอุปกรณ์ไทริสเตอร์ การทำงานของวงจรคอมมอนแบบต่างๆ ของทรานซิสเตอร์และเฟต วงจรขยายคลาส A, B, AB, C และ D การคัปปลิง วงจรขยายแบบคาสเคด ดาร์ลิงตัน วงจรคอมพลีเมนตารี การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรขยายสัญญาณเพาเวอร์ซัพพลาย วงจรออสซิลเลเตอร์ และวงจรอื่นๆ การอ่านคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การแปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟ้า

เอกสารประกอบการเรียน

หนังสือประกอบการเรียน วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

สื่อประกอบการเรียนรู้

หน่วยที่ 1 (Click)

หน่วยที่ 2 (Click)

หน่วยที่ 3 (Click)

หน่วยที่ 4 (Click)

หน่วยที่ 5 (Click)

การวัดผลและประเมินผล

  • ใบงาน 40 คะแนน

  • ทดสอบรายหน่วย 20 คะแนน

  • จิตพิสัย 20 คะแนน

  • สอบปลายภาค 20 คะแนน