การพัฒนาวิชาชีพ

การพัฒนาวิชาชีพ

1. เข้าร่วมกลุ่ม .................................................................. ในพัฒนาการเรียนการสอน (PLC)

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ .........................

3. จัดทำเว็บความรู้ในวิชา.................................................... โดยเข้าถึงได้ที่ ...........................................

4. จัดทำสื่อเรียนรู้ในวิชา ...................................................... เข้าถึงได้ที่ ...........................................

5. ร่วมเป็นคณะกรรมการ ...............................

6. เป็นวิทยากรอบรมความรู้ให้กับ ............................

7. ออกหน่วย Fix It และอบรมความรู้ ........................................... ให้กับประชาชน

8. เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ...........................................................

9. เข้าร่วมการประชุมแผนก และวิทยาลัย