การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง

1. เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมต่าง ๆ ดังนี้

2. ค้นคว้าความรู้จากเว็บไซด์ให้ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้

3. ค้นหาความรู้จาก YouTube ต่าง ๆ ดังนี้