การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

2104-2009     การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า         (2-3-3) 
(Motor Control Circuit)
จุดประสงค์รายวิชา
 1. เพื่อให้รู้เข้าใจสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมตามมาตรฐานต่าง ๆ
 2. เพื่อให้เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 3. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด  

สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ โครงสร้างและหลักการทำงานของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 2. เลือกขนาดของสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 3. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 
คำอธิบายของรายวิชา
      
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน IEC DIN ANSI การเลือกขนาดของสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ หลักการเริ่มเดินและควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 3 เฟส การต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การควบคุมความเร็ว การควบคุมแบบเรียงลำดับ การกลับทิศทางการหมุนด้วยวิธีต่าง ๆ และการลดกระแสขณะเริ่มเดิน

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

 เนื้อหาการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • ใบงาน                       40    คะแนน
  • ทดสอบรายหน่วย           20    คะแนน
  • จิตพิสัย                     20    คะแนน
  • สอบปลายภาค              20    คะแนนComments