การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

2104-2009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (2-3-3)

(Motor Control Circuit)

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้รู้เข้าใจสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมตามมาตรฐานต่าง ๆ

  2. เพื่อให้เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

  3. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ โครงสร้างและหลักการทำงานของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

  2. เลือกขนาดของสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

  3. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

คำอธิบายของรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน IEC DIN ANSI การเลือกขนาดของสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ หลักการเริ่มเดินและควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 3 เฟส การต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การควบคุมความเร็ว การควบคุมแบบเรียงลำดับ การกลับทิศทางการหมุนด้วยวิธีต่าง ๆ และการลดกระแสขณะเริ่มเดิน

เอกสารประกอบการเรียน

หนังสือประกอบการเรียน วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

เนื้อหาการเรียนรู้

หน่วยที่ 1 (Click)

หน่วยที่ 2 (Click)

หน่วยที่ 3 (Click)

หน่วยที่ 4 (Click)

หน่วยที่ 5 (Click)

การวัดผลและประเมินผล

  • ใบงาน 40 คะแนน

  • ทดสอบรายหน่วย 20 คะแนน

  • จิตพิสัย 20 คะแนน

  • สอบปลายภาค 20 คะแนน