ดิจิตอลเบื้องต้น

ดิจิตอลเบื้องต้น

2104-2107 ดิจิตอลเบื้องต้น (2-2-2)

(DIGITAL)

จุดประสงค์รายวิชา

 1. รู้ เข้าใจ หลักการวงจรลอจิกต่าง ๆ

 2. มีทักษะการหาคุณลักษณะของ ลอจิก จากคู่มือของผู้ผลิต

 3. มีทักษะการต่อวงจรและทดสอบวงจรลอจิกต่าง ๆ

 4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง สัญลักษณ์และหลักการทำงานของอุปกรณ์วงจรดิจิตอล

 2. หาคุณลักษณะของลอจิกเกตจากคู่มือของผู้ผลิตและวงจรลอจิก

 3. ทดสอบวงจรลอจิก

คำอธิบายของรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัส ฟังก์ชั่นลอจิก ตารางความจริง สัญลักษณ์ ลอจิกเกต พีชคณิตบูลีน แผนผังคาร์โนห์ คุณลักษณะของลอจิกเกตจากคู่มือของผู้ผลิตและวงจรลอจิกต่าง ๆ ต่อและทดสอบวงจรลอจิก วงจรคอมไบเนชัน (Combination circuit) วงจรฟลิปฟลอป (Flip Flop) วงจรนับและแสดงผลเบื้องต้น

เอกสารประกอบการเรียน

หนังสือประกอบการเรียน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

สื่อประกอบการเรียนรู้

หน่วยที่ 1 (Click)

หน่วยที่ 2 (Click)

หน่วยที่ 3 (Click)

หน่วยที่ 4 (Click)

หน่วยที่ 5 (Click)

การวัดผลและประเมินผล

  • ใบงาน 40 คะแนน

  • ทดสอบรายหน่วย 20 คะแนน

  • จิตพิสัย 20 คะแนน

  • สอบปลายภาค 20 คะแนน