ดิจิตอลเบื้องต้น

ดิจิตอลเบื้องต้น

2104-2107  ดิจิตอลเบื้องต้น  (2-2-2)
(DIGITAL)
จุดประสงค์รายวิชา
 1. รู้  เข้าใจ  หลักการวงจรลอจิกต่าง ๆ
 2. มีทักษะการหาคุณลักษณะของ ลอจิก จากคู่มือของผู้ผลิต
 3. มีทักษะการต่อวงจรและทดสอบวงจรลอจิกต่าง ๆ
 4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีความละเอียดรอบคอบ  ปลอดภัย  เป็นระเบียบ  สะอาด  ตรงต่อเวลา  มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง  สัญลักษณ์และหลักการทำงานของอุปกรณ์วงจรดิจิตอล
 2. หาคุณลักษณะของลอจิกเกตจากคู่มือของผู้ผลิตและวงจรลอจิก
 3. ทดสอบวงจรลอจิก
คำอธิบายของรายวิชา
        
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัส  ฟังก์ชั่นลอจิก  ตารางความจริง  สัญลักษณ์  ลอจิกเกต  พีชคณิตบูลีน  แผนผังคาร์โนห์  คุณลักษณะของลอจิกเกตจากคู่มือของผู้ผลิตและวงจรลอจิกต่าง ๆ ต่อและทดสอบวงจรลอจิก  วงจรคอมไบเนชัน  (Combination circuit)  วงจรฟลิปฟลอป  (Flip  Flop)  วงจรนับและแสดงผลเบื้องต้น

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • ใบงาน                       40    คะแนน
  • ทดสอบรายหน่วย           20    คะแนน
  • จิตพิสัย                     20    คะแนน
  • สอบปลายภาค              20    คะแนน

Comments