ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2000-1102    ภาษาไทยเพื่ออาชีพ          (1-0-1)

จุดประสงค์รายวิชา
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
 2. สามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
 3. ตระหนักในความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์         
สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
 2. เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ชาติไทย
คำอธิบายของรายวิชา
        
ศึกษากระบวนการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน 

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาระบบฐานข้อมูล

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • งานที่มอบหมาย           20    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     30    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ปฏิบัติ     30    คะแนน
  • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนน
Comments