ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
ปวช.คหกรรมศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ปวส.คหกรรมศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ปริญญาตรีคบ.คหกรรมศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฎเทพสตรี
ปริญญาโทวท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Comments