ความถนัดในวิชาชีพ

ความถนัดในวิชาชีพ

  • การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน/ภาษาไทยเพื่ออาชีพ/ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
  • การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
  • การจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายแรงงาน/กฎหมายธุรกิจ
  • การจัดทำสื่อ Power Point ประกอบการจัดการเรียนการสอน
  • การใช้พัฒนางานด้วย Google Claasroom
  • การสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Google Sites
Comments