ประวัติศาสตร์ชาติไทย

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2000-1507    ประวัติศาสตร์ชาติไทย         (1-0-1) 

จุดประสงค์รายวิชา
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
 2. สามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
 3. ตระหนักในความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

          

สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
 2. เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ชาติไทย
คำอธิบายของรายวิชา
        
ศึกษากระบวนการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน 

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 กระบวการทางประวัติศาสตร์ (Click)
     หน่วยที่ 2 ประวัติศาสตร๋ไทยสมัยสุโขทัย (Click)
     หน่วยที่ 3 เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย (Click)
     หน่วยที่ 4 ประวัติชาติไทยสมัยอยุธยา (Click)
     หน่วยที่ 5 เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาสมัยอยุธยา (Click)
     หน่วยที่ 6 ประวัติศาสตร๋ไทยสมัยธนบุรี (Click)(Click)
     หน่วยที่ 7 ประวัติศาสตร๋ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (Click)
     หน่วยที่ 8 (Click)
     หน่วยที่ 9 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • งานที่มอบหมาย            20    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     20    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ปฏิบัติ     20    คะแนน
  • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนน
  • สอบปลายภาค             20    คะแนนComments