ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษาวิชาเอก
ปวช.-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรพระนครศรีอยุธยา
ปวส.ส่งเสริมการเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรพระนครศรีอยุธยา 
ปริญญาตรีส่งเสริมการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
Comments