กิจกรรมในชั้นเรียน

กิจกรรมในชั้นเรียน

กิจกรรมบูรณาการ แหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                      กิจกรรมการปลูกผัก                           กิจกรรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์
               กิจกรรมการปลูกผักบุ้ง                                                  กิจกรรมการเก็บผลผลิต
                    การทำน้ำยาเอนกประสงค์                                        การขยายจุลินทรีย์ EM

Comments