วิชาเศรษฐกิจพอเพียง

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง

3000- 1502    เศรษฐกิจพอเพียง        (3-0-3) 

จุดประสงค์รายวิชา
    1.เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม      หลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรชกาลปัจจุบัน
    2.ประยุกตฺ์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
   3.ตระหนักในความสำคัญของการพึ่งตนเองและก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์

สมรรถนะรายวิชา
    1แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรชกาลปัจจุบัน
    2. วิเคราะห์หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ หลักธรรมและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรชกาลปัจจุบัน กับการพัฒนาประเทศ
    3. ปฏิบัติตามหลักธรรมแลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คำอธิบายของรายวิชา
        ศึกษา
หลักเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรชกาลปัจจุบัน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และประยุกตฺ์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง

  สื่อประกอบการเรียนรู้

วิดีโอ YouTube


     หน่วยที่ 5 (Click)
     หน่วยที่ 6 แผนการศึกษาชาติ

   การวัดผลและประเมินผล
    • งานที่มอบหมาย            40    คะแนน
    • ทดสอบรายหน่วย          20    คะแนน
    • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนน
    • สอบปลายภาค             20    คะแนนComments