แคลคูลลัสพื้นฐาน

3000-1406    แคลคูลัสพื้นฐาน                                                           3-0-3
                  (Basic Calculus)
จุดประสงค์รายวิชา       เพื่อให้
         1.  เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทฤษฎีบททวินาม เศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต อนุพันธ์ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ อินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต อินทิกรัลฟังก์ชันอดิศัยและอินทิกรัลจำกัดเขต
         2.  นำความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินาม เศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อินทิกรัลของฟังก์ชัน และอินทิกรัลจำกัดเขตประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
         3.  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
         1.  ดำเนินการกระจายทวินาม
         2.  ดำเนินการเกี่ยวกับเศษส่วนย่อย
         3.  ดำเนินการเกี่ยวกับลิมิตและตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
         4.  ดำเนินการเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน
         5.  ดำเนินการเกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย
         6.  ดำเนินการเกี่ยวกับอนุพันธ์อันดับสูง
         7.  ประยุกต์อนุพันธ์ในงานอาชีพ
         8.  ดำเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย
         9.  ดำเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลจำกัดเขตและประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดคำนวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีบททวินาม เศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์อินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่องานอาชีพ

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1  (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
    • งานที่มอบหมาย             40    คะแนน
    • ทดสอบความรู้              20    คะแนน
    • คุณธรรม-จริยธรรม        20    คะแนน
    • สอบปลายภาค              20    คะแนน

Comments