ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
ประถมศึกษาป.1 - ป.6โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
มัธยมต้นม.1 - ม.3 โรงเรียนธาตุพนม
มัธยมปลายวิทย์-คณิตโรงเรียนธาตุพนม
ปริญญาตรีคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
Comments