หน้าแรก

เว็บไซต์  https://goo.gl/LunvWz
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.นศ.4 จัดทำขึ้นเพื่อเพื้่อพัฒนาครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม