||   โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม   ||
PHIMAIDAMRONG WITTAYAKHOM SCHOOL