با تشکر از شما!


با تشکر: Mark Showalter برای تیم کاوش پی P4 و پی P5

موسسه ی کارل ساگان:مطالعه ی زندگی در کائنات و انستیتو ستی


درباره ی نام های انتخابی بیشتر بدانید و یا این که از لیست زیر یک نام برگزینید.