แนะนำตัว


สถานรับเลี้ยงเด็ก เพลย์สนุกเนอสเซอรี่

รับเลี้ยงเด็กไป-กลับ และรายวัน

เราได้เปิดเนอสเซอรี่เล็ก ๆ สำหรับดูแลเด็ก ๆ วัย 1-3 ปีให้มีคุณภาพที่ดีและมีความสุข 
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล


เป้าหมายของเพลย์สนุกเนอสเซอรี่

1. พัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตสมวัย มีสุภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
2. ให้เด็กมีสุขภาพจิตดี มีความสุข, ร่าเริงแจ่มใส
3. ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้สมวัย, พัฒนาการดี
4. ให้เด็ก ๆ ปรับตัวให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีน้ำใจ
5. ให้เด็ก ๆ ได้ช่วยเหลือตนเองได้
6. ให้เด็ก ๆ อบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน
7. ให้เด็ก ๆ พร้อมที่จะเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลต่อไป
8. ให้เด็ก ๆ ได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่เพื่อสมองที่พัฒนา
9. ให้เด็ก ๆ ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย