เอกสารประกอบการเรียน

รายชื่อคณะกรรมการ ประเมินโครงงาน ประจำปี 2560
    1. ผู้อำนวยการ  (นางสุวิน  มณีเสวตร์)
    2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  (นางสาวนภัสวรรณ  รุ่งจิรรัตน์)
    3. หัวหน้าโครงงาน (นางสาวสุธาริณี  แสงไทย)

รายการเอกสาร
            -  เอกสารประกอบการเรียนวิชา โครงการ ประจำปี 2560   
                 ดาวน์โหลด >>ไฟล์ PDF ไฟล์ MS-WORD                          10 มิ.ย 60
            -  แผ่นพับ  (เปิด และ แก้ไขด้วยโปรแกรม Photoshop)
            -  ไวนิล (เปิด และ แก้ไขด้วยโปรแกรม Photoshop)
            -  ปกกล่องซีดี  (กรณีที่โครงงานเป็นพวกโปรแกรม) 
            -  ดาวน์โหลด >> รูปโลโก้วิทยาลัย   (ปรับขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว)
            -  Font Thai sarabun PSK สำหรับพิมพ์งานวิชาโครงงาน  คลิกที่นี่       
Comments