บันทึกตารางสอน-เรียน

 

ลงตารางสอนอาจารย์ (Teacher)

คณะบริหารธุรกิจ
  สาขาคอมพิวเตอร์
  สาขาการบัญชี
  สาขาการตลาด
  สาขาธุรกิจค้าปลีก
สาขาการโรงแรม
   
คณะช่างอุตสาหกรรม
  สาขาช่างเทคนิคยานยนต์
  สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาช่างกลโรงงาน
   
กลุ่มวิชาสามัญ
  วิชาสามัญ
   
วิชาชีพพื้นฐาน
  วิชาชีพพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม
  วิชาชีพพื้นฐานบริหารธุรกิจ
   

 

ลงตารางเรียนนักศึกษา (Students)

คณะบริหารธุรกิจ
  สาขาคอมพิวเตอร์
  สาขาการบัญชี
  สาขาการตลาด
  สาขาธุรกิจค้าปลีก
สาขาการโรงแรม
   
คณะช่างอุตสาหกรรม
  สาขาช่างเทคนิคยานยนต์
  สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาช่างกลโรงงาน
   

 

Comments