ลงทะเบียนนักกีฬา

สรุปผลการแข่งขันกีฬาพุขามเกมส์ 2561
  รายการแข่งขัน ฟ้า เหลือง เขียว แดง
1 วิ่ง 60 เมตร ชาย ม.ต้น   3 2 5
2 วิ่ง 60 เมตร หญิง ม.ต้น 2   5 3
3 วิ่ง 80 เมตร ชาย ม.ต้น   2 3 5
4 วิ่ง 80 เมตร หญิง ม.ต้น   5 2 3
5 วิ่ง 80 เมตร ชาย ม.ปลาย   3 2 5
6 วิ่ง 80 เมตร หญิง ม.ปลาย 3   2 5
7 วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.ต้น 2 3   5
8 วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.ต้น   2 5 3
9 วิ่ง 800 เมตร ชาย ม.ปลาย 2   3 5
10 วิ่ง 800 เมตร หญิง ม.ปลาย 3   5 2
11 วิ่งผลัด ๕ × ๘๐ เมตร ชาย รุ่น ม.ต้น   7 3 5
12 วิ่งผลัด ๕ × ๘๐ เมตร หญิง รุ่น ม.ต้น 7 5 3  
13 วิ่งผลัด ๔ × ๒๐๐ เมตร ชาย รุ่น ม.ปลาย 3 7   5
14 วิ่งผลัด ๔ × ๒๐๐ เมตร หญิง รุ่น ม.ปลาย 7   3 5
15 วิ่งผลัด ๔ × ๔๐๐ เมตร ชาย รุ่น ม.ต้น   5 3 7
16 วิ่งผลัด ๔ × ๔๐๐ เมตร หญิง รุ่น ม.ต้น   7 3 5
17 ทุ่มน้ำหนัก  ชาย  รุ่นทั่วไป 2   3 5
18 ทุ่มน้ำหนัก  หญิง  รุ่นทั่วไป 5   2 3
1 วิ่ง 1500 เมตร ชาย ม.ปลาย   5   5
2 วิ่ง 1500 เมตร หญิง ม.ปลาย 7     3
3 วิ่ง 800 เมตร ชาย ม.ต้น 2 3 5  
4 วิ่ง 800 เมตร หญิง ม.ต้น   5 2 3
5 วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.ปลาย 2 3   5
6 วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.ปลาย     3 5
7 วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.ต้น   3 5 2
8 วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.ต้น 5 3   2
9 วิ่งผลัด ๔ × ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่น ม.ปลาย   5 3 7
10 วิ่งผลัด ๔ × ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่น ม.ปลาย 3   5 7
11 วิ่งผลัด ๔ × ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่น ม.ต้น   5 3 7
12 วิ่งผลัด ๔ × ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่น ม.ต้น 7 5 3  
13 วิ่งผลัด ๔ × ๔๐๐ เมตร ชาย รุ่น ม.ปลาย   5 3 7
14 วิ่งผลัด ๔ × ๔๐๐ เมตร หญิง รุ่น ม.ปลาย 7   3 5
วมกรีฑา 69 91 84 134
ลำดับ 4 2 3 1
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน(เพื่อป้องกันความผิดพลาด)
(กรอกรายชื่อผิด เกียรติบัตรที่ออกให้ก็ผิด ตัวแทนสีให้ตรวจสอบให้ถูกต้อง)

ปิดลงทะเบียนนักกีฬา วันที่ 10  ธ้นวาคม 2561

 ลงทะเบียน  ผลการลงทะเบียน
 <<  1.ลงทะเบียนกรีฑา  >>

กีฬาไทยกีฬาไทย